مرګ که څه دژوند کره یوه نېستي ده
دغـیـرت مـرګ مي اوچـته سـرلوړي ده
لـــوړهـمــت زېـورښـکلا ده دانســان
پسـله مـرګې د ډېـوې ځلا او روښـنـي ده
ویاړلـی لــوړهـمتی انســـان نــه مـري
مړه هغه دي چي ویاړې دبل په نوکري ده
خوند کا دمېړه سـره خبري دمېـړاني
دبې غیرت سره بې غمي بې پروایي ده