د مارچ د ۸ مې په مناسبت:
د ټولنې هېنداره
که ښځه د کور په چاپیریال کې ایساره وي،
داسې ټولنې ته ازاده نه شو ویلای.
که په ټولنیزو او اقتصادي فعالیتونو کې،
د ښځې مخه نېول شوي وي، هغه ټولنه د پرمختګ او سوکالۍ ادعا نه شي کولای.
که ټولنه د ښځې نیمايي نقش نه مني، د ټولنې نیمايي برخه فلج ده.
د ښځې وضعیت، د ټولنې هېنداره ده!
سرلوڅ مرادزی