لافی وهم په ګنګوسو سره
مړ مې کړ ملت په فتنو سره
شرم راته پاتې په پنډو سره
تاریخ مې شوًککړ په رنګو سره
چاته یې وایم په ګیلو سره
ع او غ مې پاله په هوسو سره
هلته قدرت وه له دبدو سره
۱۷ ډوله غوښه مې خوړه دلته
له همدې ګڼو ګنګسو میلمنو سره!
غیر ت لاړ عزت لاړ له توپانو سره
عجب تاوده بحثونه له نغارو سره
کلبی او مقصود له همدې غلو سره