په یقـین به نه هزارستان نه خراسان وي
پـــه جـهــان کي بـه نامـتـوشهـیــرافغانستان وي

دادعـقل ناروغان ځانونه نه بـولي افغان
بې هــویـتـه بــه دوی ورک پــه دې جــهان وي

ته چي اوغان اوافغان نه ئې نوبه څه ئې
له مَلّکه ځان ورک کړی داناپوهي هم دانسان وي

تعصب سخته ناروغي وي په انسان کي
مـوږئې ویـنـو دی خــوږه وي ځان بې درمـان وي

جهانیان موله هویـته ټوله بولي یـوافغـان
ای وروره عقل دي په سرکه نوټول به یوافغان وي