بن بست عدم شناسایی حکومت سرپرست امارت اسلامی در افغانستان ګره های داخلی است که خود طالبان انرا مسایل داخلی می پندارند وبه دیګران حق مداخله در امور کشور نمیدهند . اګر اېن مساېل حل نګردد وبا امروز وفردا وپس فردا به تعویق افتد عوااقب ان چهار بحران بزرک را برای افغانستان رقم خواهد زد که عبارت است از:
رکود اقتصادی
بحران حقوق بشری
کاهش روابط سیاسی
وعدم احترام دولت د رسطح ملې وفرا ملی
بنابران میتوان ګفت کشور های منطقه وبخصوص پاکستان وروسیه ازش استفاده اعظمیی خواهد کرد .. کشور های دیګر در برابر امارت اسلامی د ر دوراهی قرار دا رند. چین وایران درصدد منافع پروژه ای خود هستند.از سوی دیګر امکان دارد سبب ګسترش تروریزم وخشونت جنګهای نیابتی در منطقه ګردند. عدم شناسایی طالبان یک پدیده اې بن بست وبهانه های ګوناګونی منطقوی است که امارت اسلامی انرا باید نادیده نګیرد جهان بسرعت درحال تغییر است.
موجودیت تنوع حکومت درساخت وقوم نظام سیاسی درافغانستان به یک ضرورت مبدل شده است این ضرورت از مذاکرات قطر فرق می کند.
ما به هیچ صورت سه موقعیت را یعنی کابل، کندهار وقطر را درزعامت افغانستان پذیرفته نمی توانیم . تعامل ومشروعیت ګره های داخلی باید هرچه زود تر احیا ګردد.وطالبان بامردم ازراه مسالمت امیز وسیاست فراګیر عملی ساخته کتله اګاه وقشر مسلکی وچیز فهم را قربانی فاسدین وسیاست ناکام جمهوریت سابق ناتو وامریکا نسازند.
درایت وثبات افغانستان درسیاست متوازن واګاه مضمر است نه خودخواهی وفرد ګرایی.