هــره ژبه نه وي جنـتي یا دوږخي
غـوره ژبه هغه چي ذکرد مـولا بیانه وي
ژبه عـربي ګـوره ځــکه غـوره ده
په دې کي آیاتــونه پـررســول راغــلي دي
په هره ژبه چي تصدیق کوې درب
دغه ژبه اوچته، دا په حدیث کي دي راغلي
کـفـریا اســلام که په هـره ژبه وي
غـوره ژبه داسلام ځکه دالله تـصدیق کـوي
دي پـه د ې نـړۍ کي ژبـي ډېـري
ښه ژبه هغه چي په اقرارسره ایمان ولري