چـــي نــــــه کـــوي پــه خـــوله
هــغه تـه ویل کـيـږي مــه کــه وه
بـــــوده کــــه ســم نه ځي پرلار
هــــغه تـــــه لــښــته سي پـــه کـار
دنـــــا پــــوه ســـره مخ مــه سه
که سې مخ په سلام ورنه رهي سه
کارچي تمام نه وي نه به ئې ستائې
پښېماني راځي ورسته څه به بیا وائې
ړانـده تـه لارښـوول پـه ايـشاره
داکــــارګوره ســـخــــت جـــاهــلانــه