په هېوادکی موپردوخپل بوڼکي غورڅولي
که لـوی وه که وړوکي بې بوڼـکو تـللي
داسپېره هېوادته کسي سي ساده ورته یرغل
ساتلې ورته جبـرټول پـه دغـه آند وتلي
پــردیــوپـرخـپل وارخـپل نیلی پرځغلولی
چي زوردی پرراغلی غاښونه ئې وتلي
تاریـخ ددې هېواد جګړوکي دی تـېـرسوی
دلـته ډېـرو سرونـه و مـالونه دې بـایـللي
عجب کارددې هـېـواد سرنه په خلاسیږي
نـړۍ والـه امـپـریال هم ځـیني څغاستلي