سورګل د کوټي د باندی کتل خپله خور یی ولیدله چی له کوټې بهر د کور په انګړ کی له توپ سره لوبي کوی. په جګ آواز یی غږ کړ
“تورپیکۍ... تور پیکۍ، څه کوی؟”
تور پیکۍ چی توپ پسی یی منډي وهلي خپل ورور ته یی و نه کتل او په جګ آواز یی ووییل
“ فوتبال کوم”
سور ګل چی له خپلې خور پنځه کاله مشر وو، په خندا وپوښتل
“ له چا سره فوټبال کوې؟ ”
تور پیکۍ چی په فوتبال مصروفه وه او یو خوا او بل خوا ته یی منډې وهلې ووییل
“ له ځان سره یی کوم.”
“ زه هم راشم ”
“نه مه راځه چی بیا ما ته توپ نه راکوی ”
“ نه، تا ته هم توپ درکوم... خو ته یی باید زده کړی چی څنګه له نورو نه توپ واخلی”
“ښه ده راشه او ما ته یی زده کړه... خو ګوره چی یوازی به ته توپ اخو دیخوا نه وړي. ما ته به هم توپ پریږدي ”
“ښه ده ”
له دې سره بیا سورګل منډه کړه او د کور انګړ ته یی ځان ورساوه. له رسیدو سره یی اول کار چی وکړ نو توپ یی په پښه ووهه او له خورڅخه یی واخیست. خور یی په ژړغونی آواز ورته ووییل
“ تا خو ویل چی ما ته به یی زده کوی. اوس خو تا بیا توپ واخیست”
ورور یی په خندا شو او خور ته یی ووییل
“ښه ده... ښه ده مه ژاړه ... ته اوس منډه کړه او له ما نه توپ واخله ”
“ څنګه یی واخلم”
“توپ ته ځان نږدی کړه، بیا یی په پښه ووهه او بلی خوا ته یی واچوه او بیا ورپسی منده کړه او په پښه یی ووهه ”
“ ښه ده ... بیا څه وکړم”
“بیا نو منډه کړه. توپ په پښه ووهه او د ګول خوا ته یی ورساوه. ”
“ زه خو یوازی دا ټول نه شم کولای ”
“ که په تیم کی لوبه کوې، نو ستا ملګري به هم راشي او له تا سره به مرسته وکړی. ”
“ که هغوي را نه شي”
“ که هغوی رانشي او له تا سره مرسته ونه کړی، نو د لوبې ګټل آسان نه دی”
“ ښه ښه اوس پوه شوم”
“په څه پوه شوی”
“ په دې پوه شوم چی په یوازی سر هیڅ هم نشم کولای”
“ نه یوازی په فوټبال کی، بلکی د دنیا په هر کار کی په یوازی سر کارونه مخ ته وړل ستونزمن دی”
پای

A short story for children
Writer: Samiullah Khalid Sahak

Surgul looked out of the room and saw his sister playing with a ball in the yard outside the room. He shouted
"Black Peck ... Black Peck, what are you doing?"
The black puck that ran after the ball didn't look at his brother and shouted.
"I play football"
Sur Gul, who was five years older than her sister, asked with a laugh
“Who do you play football with? ”
The black puck, who was playing football and running from side to side, said
"I do it with myself."
I will come too
"Don't come and give me the ball again."
"No, I'll give you the ball ... but you have to learn how to take the ball from others."
"Okay, come on and teach me ... but look, you're not the only one taking the ball." He will drop the ball on me too. " With that, Surgul ran and reached the courtyard of the house. The first thing he did when he arrived was hit the ball on the leg and took it from his sister. His sister said in a sobbing voice
"You said you would teach me. Now you have the ball again. "
His brother laughed and said to his sister
"Okay ... okay don't cry ... you run now and take the ball from me"
"How do I buy it?"
"Get close to the ball, then kick it and put it on the other side and then hit it and kick it."
"Okay ... then what can I do?"
"Then run." He hit the ball on the foot and aimed it towards the goal.
I just can't do it all. "
"If you play on a team, your friends will come and help you. ”
"If they don't come"
"If they don't come and help you, winning the game is not easy."
"Well, now I understand."
"Understood"
"I realized I couldn't do anything on my own."
"It's difficult to do things alone, not just in football, but in everything in the world."

End