اختر راغی څومره خوشالی ده
خیر دی که هېواد کې دومره نیستی ده
اختر وایی هرچاته ښه وخت دتفریحی ده
مینه ده عزت دی او هراړخیزه همزیستی ده
اختر دې کنه خوار یتیم هم ورباندې خبر دی کنه
کرکه نشته داکار منور دی کنه
اخترستر بیام له خانه سره راوړی
هغه داچې خپلواکه هم غږی ده
اختر پټ مېړه نه دی چې تیرشی
انسانی کرامت دی یووالی اوجوړجاړی ده
اختر دتولو لراو برو مبارک شه !
دغه بیغام ستاسې غږ اوموجودی ده