کومه زمانه کې امام ابو حنیفه (رح) ۷۶۷ م کې د کپړو تجارت کاوه هغه خپل خادم ته وویل چې درختنو فلانی تان یا بسته کې یو ځای سوری دی له موضوع خریدار خبر کړه او که غوښت یی نو په نیمه بیه یی ورکړه!
دخرڅولو وخت دغه مو ضوع دخادم له یاده ووتله او تان یی په بشپړ قیمت ورکړ کله چې امام ابو حنیفه صامب ته دا خرڅلاو معلو م شو ډیر خفه او وار خطا شو دخریدار په تلاش کې شو
اوً ورپسې ووت لږ شېبه وروسته معلو مه شوه چې هغه دفلانی له قبیلې سره حجاز ته تللی وه
یو تیز او چالاک اوښ یې پیداکړ او په زغرده پسې لاړ دیوه سرای دوهم پوړ کې پیدا کړ او نیمایی قیمت یې بیرته ورکړ او معافی یې هم ور څخه وغوښته.
خریدار ورته وویل : تاسې غوندې خلک د دې امت امانت دار، شجاعت لرونکی او ژوند .
هو! امانت ستاسو کار دی او ستاسو شخصیت .