وايي چې اوښان په خوړلو وښو، بیا بیا شخوند وهي.
ځینې قومونه او تر ټولو لومړی ښای افغانان،
هغه ملت وي چې د تېرو نسلونو په کړنو او بریاوو
بې له دې چې د راتلونکې لپاره ترې درس واخلي
لکه د اوښانو غوندې پرې بیا بیا شخوند وهي.
یو عالم څه ښه ویلې دي:
هغه ملتونه چې د راتلونکې لپاره کړنلار نه لري،
د تېرو نسلونو د بریاوو په یادولو ځان ارضا ساتي او وخت له لاسه ورکوي!
د ۲۰۲۳ کال د مارچ ۵ مه
سرلوڅ مرادزی