وېـښته دمخ ده ږره الله ورکــړې وهـرنـرته داتـــوپـــیـــر کـړی الله دی ښـځـي اوونــرته
که مسلمان یابـېـله مسلمان نـرئې لـري ږره
ښـــځه وي پی مــخې دافطرت دی وایم درته
په دین کــي د قـران مـو بـیان د ږري نسته پـیــغمبــرمــودي ویـلي سنت دی وهــرسرته
اوس ګورمه هېوادکي ټول ټینګارپرږره دی
پنځه بناءوي دي څرګنده ږره کم بناءته ورته
راسه فرعه پـرېـږده پنځه بناءوي که سنبال
دا حــدود دخــدای دي ځــای نـسته بل خبرته
ږره نه فرض ده نه واجب هدایت دپیغمبرده
یــوه قـبـضه ږره نیک کردار دی وښه کـرته
ږره اولباس په دین کي داسلام کله وی اساس
اساس مـو پـه قـران کي سـد راولــه وسـرته