داټېپر او دا تور دیګی هېڅ شرم و حیاء نه لری
چپن په غاړه دهرې کاسې مچ هیڅ قرار نه لری
دادبوش دخامې غوښې کوربه بیا څه وایی؟
برناست دی یوه ملاامتی هم په خان نه راوړی
دا په کوم شهامت ترکی مشرته پوزک وهی؟
عدالت یو انصاف یو دی هیچا ته استثنا نه لری
دامکرجن مګس کش غواړی په زغرده اوپه منډه
دا شرمنده ازمایلی د بیا ازمایلو وقار نه لری
داملی خاین یوخل بیا ټول ملت ته اهانت کوی
ملت نور تف طفیلی او وطن فروشان نه منی
داکوزه ګر اوخودکوزه اوکوزه خر سړی نه شو !
کرزی خان هر وخت بن بست کوی هېڅ وفا نه لری
بالا ورنه پاتې نورابالا ته دموږک به څېرګام اچوی
دادبن دګلم جمو تور لښکر داړه مار بازارنه لری