ږغ دپرون‌وې‌لالا
ږغ.دپښتون‌وی‌لالا

ته‌پردې‌خپله‌خاوره
ټينګ‌ترقارون‌وې‌لالا

قام‌ته‌دې‌پرېښودمثال
ته‌ځيګرخون‌وې‌لالا

دلراوبر دپاره
ته‌پيوستون‌وې‌لالا

ته‌دې‌ليلا‌وطن‌ته
ږغ‌دمجنون‌وې‌لالا

دخپل‌اولس‌دشمن‌ته
غبرګون‌غبرګون‌وې‌لالا

حيف ددې پولې پرسر
افزون‌افزون‌وې‌لالا

د عمري په شعر کې
يوخوږمضمون‌وې‌لالا