یو مې زړه دی بل ټوټه ده د ځیګر
نه بېلیږي له کابله پېښور
په اغزن تار د پنجاب تړلی نشي
د افغان د وصل لاره ده خیبر
د انګریز او د پنجاب به مخ توریږي
یوځای وینم افغانان د لروبر
افغانان دې بر مکتب د امان پالۍ
کوز مکتب د پاچاخان په هشنغر
تورې وریځې د اسمان به باد جارو کړي
په توپان کې به ښکاره شي مخ د لمر
توره شپه که هر څو لویه اوږده ښکاري
مخنېوی کولای نه شي د سحر
یو شرګدي به په ژوند کې خوندي نه شي
پرېکوي به کفاره د کړي شر
هیڅ نمرود به په امان کې پاتې نه شي
د تاریخ دا فیصله ده مقدر
خپله هم به د ترهګرو قرباني شي
چې روزي په کور جوپې جوپې ترهګر
چا چې موږ ته زموږ ملک راکنډواله کړ
لیری نه ده چې خپل ملک يي شي کنډر
د احمد دور به بیا په سیمه راشي
ماتوي د پنجابي به تور لښکر
که دا ځل د افغان وار په پنجاب راشي
چقوي به په ډبرو د مار سر
زه دا خوب ډېر په نږدې اینده کې وینم
هیله من یم چې ریښتیا شي سراسر
د ۲۰۲۲ کال د جنوري ۲۵ مه
سرلوڅ مرادزی