نـااهــلوتـه کـارونـه ورسـپارل
پــمــن کـاربــولـه دغــه ګـومارل
مه ټاکه ناهـل ته دنده پوه نه ده
وایي اولانه لکه لـېـوه چـوپانه ول
کارداهــلوونااهــلوتــه لــېــږدل
لکه پِـیـل چـي په ښیښوکي درول
نااهلي اوناپوهي ده یـوه خـبره
دواړي وُچي وُني نه لري حاصل
کارواهلي کارته غوره کاردی
ګلـبڼ به وي تـل ښکلی په سورګل