ما درته ویلې په میرو مه ځه
لار کړه انتخاب په ګړنګو مه ځه
هیڅوخت کږه لار منزل ته نه رسي
سیند کې بې ګودره په اوبو مه ځه
ګوره وسیله توښه بې څه نه ده
لار کې د اغزو په لوڅو پښو مه ځه
پیل دې کړه سفر چې سپېدې وچاودې
مه ځه، شپې تورتم کې په تیارو مه ځه
چاڼ کې د ملګرو چې غلط نه شي
جنګ ته د سرونو بې سړو مه ځه
څوځل چې په لاره غلو شکولی يي
بیا په هغه لار، هغه کوڅو مه ځه
چا چې په وعدو هر ځل تېرایستی يي
بیا د چا په داسې چل وعدو مه ځه
کلي کې چې قدر د سړو نه وي
تېرشه، د ژوندو په هدیرو مه ځه
خپله چې جینۍ درسره نه غواړي
هیڅوخت يي کاله ته په جرګو مه ځه
لاره د منزل له خطر ډکه ده
کلي د لیوانو ته بې سپو مه ځه
د ۲۰۲۱ کال د اکتوبر لومړۍ
سرلوڅ مرادزی