یا رب زسخنهای هوس دورم دار
واز حرف هوی به لطف مهجورم دار
هرچند به ناصواب گفتم سخنان
از گفته ناصواب معذورم دار
یا الهی تو تنها تکی احدی صمدی
از همه تالم ناسزا ومصیبت دورم دار
لم یلدی و لم یولد در همه ابعاد زند گی
از خباثت و قباحت زندگی مصونم دار
ولم یکن اله کفوا تکرا را تاکید بر احد
ازبحران جهالت و بي دانشی محرومم دار