پنجابي سره د جنګ ترانه:
د پنجابي سره مو جنګ دی
ځۍ چې پې ورځو
وخت د غیرت او نام وننګ دی
ځۍ چې پې ورځو
+++
پنجابی پوځ، ای ایس ای
د پښتنو دوښمن په خدای
څو چې واکمن وي پاکستان کې
پښتانه نه لري هیڅ ځای
که په همت ځان خپلواک نکړو
نه په زارۍ شي، نه په وای
په پاکستان کې پښتون تنګ دی
ځي چې پې ورځو
د پنجابي سره مو جنګ دی
ځۍ چې پې ورځو
+++
موږ پښتانه يي قتل عام کړو
لا ورته ګورو به ترڅو
په تروریست نوم يي بدنام کړو
لا ورته ګورو به ترڅو
په بم راکټ يي ټول سرسام کړو
لا ورته ګورو به ترڅو
پنجابی زوی د تېر اورنګ دی
ځۍ چې پې ورځو
د پنجابي سره مو جنګ دی
ځۍ چې پې ورځو
+++
موږ اولاده د احمدشا یوو
د میرویس خان او د شیرشا یوو
د اسیا زړه ژوندی ملت یوو
نن په غورځنګ او حرکت یوو
د پنجابي دوښمن مورچل دی
زموږ د ټولو پرې یرغل دی
شا ته ولاړ يي که پرنګ دی
ځۍ چې پې ورځو
د پنجابي سره مو جنګ دی
ځۍ چې پې ورځو