زه که شرابي یم له شرابوتوبه باسم
څـوځـلي توبه وکم توبه ماته پرچیښا سم
کله پیاله ماته کله سم خُم ته پرګونډو
سـاقي ومـنه عـذر زه ګرم یم پرخطا ځم
ساقي اومیخانه مي نه وُځي له سره
هرڅوچي توبه وکړم زه خپل هغه ډم باسم زاهداومحتسب دي پخپله ګرېوان سرکا
د خپل بدوځـوابـونـه بـه پخـپـله زه ادا کـم زماپوښتنه به دشیخ اوزاهد څخه ونسي
هرچا ته خپل عمل دلاري مل دا ورته وایم