اختر بختورډېرژر په منډه اوزړور راااغی
دملا کره چورګوړی هم بیا خېټورراااغی
اختر راغی لورپه لورکورپه کور خوښی ده
ولې دلته د بېشمېره یتیمانودولږې غږ راااغی
اختر راغی کونډې رنډې هم هوس کې شوې
ولې شهید ولس کې دغه ماتم بې ننګ راااغی
اخترراغی نه وسله نه توپ ونه توغندی لری
هرچاته ښه راغلاست وایی چې ژوند راااغی
اخترراغی دسولې پیغام یې راوړی له ځانه سره
په غوږ ویشتلی وارخطادی چې زنګ دخطر رااغی
اختر مو مبارک شه شپې او ورځې مو راحت شه!
بی ریاء بې جفا دغه پیغام هرچاته سیده برابر راااغی