جوبایدن رئیس جمهور امریکا خروج سربازان خود رااز افغانستان به امریکا تایید کرد که کاری خوب است وی به کانگرس خاطرنشان ساخت که مامسول حکومت سازی درافغانستان نیستیم اینکه بدی ندارد این تصمیم ریس جمهوربرخلاف نگرانی جنرالان هاو مشاورین نظامی و امنیتی تشنه جنگ این کشور که شرایط وامکانات را برای جمع آوری اطلاعات وتهدید تروریسم به مشکلات مواجه می‌گرداند اعلام نمود.ولی تعریف بایدن از تروریزم تنها درافغانستان نمی گنجد و نبود بلکه از یمن ٬سومالیا٬عراق ٬ سوریه وبرخی ازکشورهای افریقای نیز نام بردواقعیت این است که حضور طولانی سربازان امریکا وناتو طی دودهه در افغانستان نه توانست به ایجاد دولت واداره کارآمد ومشروعیت مناسب سیاسی وقناعت بخش در افغانستان کمک نماید که متاسفانه نهایت احساساتی ٬سودجویی ٬ بامدیریت تبلیغات هوایی و غیرمسلکی ٬قدرت نمایی ودر محدوده میدیاءمحض منجر به ناکامی های متعددی سیاسی،نظامی٬منطقوی٬مدیریتی واخلاقی برای امریکا وفجایع حقوق بشری برای میلونها مردم بیگناه وبی دفاع گردید که خود امریکا از فقر وگرسنگی هفتاد درصد حرف میزند .اینکه امریکا می پذیرید یا نه بعد دیگری قضیه است.
روند خروج سربازان امریکا همین اکنون جریان دارد. دفاع ازوطن برعلیه تجاوز بیگانگان ولو به هر نام وبهانه ای که باشدجنگ جایزو عادلانه است ولی ادامه جنگ بر علیه مردم بی گناه انهم از طرف حکومت دوسره وبی کفایت سازش کاران مخلوط کمونستان سابق وبی تجربه بازور کشورهای بیگانه نه اسلام می پذیرد ونه دیموکراسی ساخت یونان برادرکشی وجنایت و جنگ قدرت ومقاومت بی معنا است است.با آغاز خروج سربازان بیگانه متاسفانه اختلافات و مقابله جویی های انتقام جویانه میان ارگ ،طالبان وسایر نیروهای سیاسی دیگر وبخصوص اطفالی که اکنون از ایجادمقاومت دوم حرف میزند مسخره است به خاطر تقسیم قدرت وتشدید بحران و افزایش تبلیغات منفی ٬ نا امیدی مردم و نگرانی کشور های منطقه به آینده افغانستان می گرداند وهیاهو براین است که افغانستان به ده های دیرینه بر می گردد،خود معاون دوم نام نهاد حکومت شکوه دارد که یکعده رسانه ها آینده افغانستان بعد از خروج نیروهای بگریز که ببرو خواهد امد تشبیه می کند. کارشناسان وتحلیلگران سناریو های گوناگون راپیشگویی می نمایند.تعدادی از رسانه ها پیشگویی می نمایند که دولت کنونی برای چندماه نفس خواهد کشید! که از خود دفاع نماید ومنجر به هجوم طالبان به اکثر ولایات خواهد گردید، اگر اشرف غنی کمی منطقی بسنجد و از لجاجت های منفعت جویانه شخصی و خودخواهانه مستبد سیاسی اش اباورزد درینصورت تراژیدی دوران نجیب گاو تکرار نه خواهد شد، تعدادی به این باورند که هنوز معلوم نیست که طالبان بعد از بیست سال جنگ چه تصامیمی را اتخاذ خواهد کرد ملامتی وناملاتی این پیش گویی قبل از وقت خواهد بود . اگراحیانا مانند سابق بدون توجه به اراده اکثریت، منافع اقوام مختلف ، رشد تاریخی جامعه واحترام به کرامتها وارزشهای انسانی رفتار نمایند ومسایل زعامت کشور نادیده پندارد طبیعی است که منجر به جنگ داخلی وبحرانهای خطرناک تر وانزوای آنان از سازمانهای جهانی خواهد گردید وفجایع بشری منطقه رادچار بحران خطرناک وغیر قابل پیش‌بینی از گذشته خواهد ساخت. اگر امریکا،روسیه،چین وپاکستان ازدولت وطالبان درخواست واقعا مخلصانه ومثمر که با اصول پرنسیپ های ملی وحکومتی استوار باشد نماید انوقت است که ازخشونت واستفاده از زور خوداری میشود و اختلافات ازطریق مذاکرات سیاسی مبرم بخصوص بین الافغانی بین افغانها راه حل پیدا می کند. همکاری سه رقیب اتمی درمسله افغانستان تحت قیادت سازمان ملل اراده حسن نیت آنها به آینده صلح است، اگرچه فشار امریکا، خشم روسیه و رشد بالنده چین در روند همکاری های این سه قدرت بزرگ ورقیب پیرامون افغانستان وضع را درآینده نگران کننده تر گردانیده است. روسیه و چين که در قضیه افغانستان اتفاق نظر دارند بدون توجه به قواعد کاخ سفید ازسیاست مستقل در روابط دو جانبه و منطقوی طرفداری می نمایند. روسیه وچین میدانند که دولت بی کفایت غنی برتمام افغانستان کنترل ندارد از حمایت مردم و اکثر نیروهای سیاسی که ازدولت رانده شده اند بر خوردار نیست روز بروز از درون باسرپرست وبی سرپرستی دچار مشکلات است قضایای مهم کشور از سطح دانش وپژوهش همچو زعمای اماتور٬ قدرت طلب٬ لافوک٬ قلابی وازموده:امرالله ٬سرور٬حمدالله وحیات الله وامثال ان.......به مراتب بلندتر است قسمیکه تصور میگردد بنابران ما می بینیم با خروج نیروهای امریکا وناتو در افغانستان خلأء قدرت ٬ بی ثباتی امنی به وجود خواهد آمد ومی اید وضع درمنطقه بحرانی تر خواهد گردید. کشور های منطقه واز آن جمله چین و روسیه به خاطر حفظ منافع خود در منطقه بعد ازخروج نیروهای امریکا از افغانستان هم اکنون از تلاشها وفعالیت های گسترده سیاسی واستخباراتی استفاده می نمایند.روسیه کشورهای آسیای میانه را قلمرو منافع استراتژیکی خود می داند ودر روابط با افغانستان ازمنافع خاص تاریخی و استراتژی خود دفاع می نماید ،روسیه توازن را در میان نیروهای سیاسی افعانستان حفظ نموده است، علاقمندی روسها به طالبان بیشتر شده است، کارشناسان روسیه به صداقت خروج نیروهای امریکا از افغانستان اعتماد ندارند،به باورکارشناسان روسیه امریکا به جای سربازان منظم وزارت دفاع نیروهای اجیر وقراردادی از شرکت های خصوصی را در افغانستان جابجا خواهد گردانید که بنا به نوشته مطبوعات روسیه با استقرار این نیروها ترافیک موادمخدر آزاد وباعث تشویق وبرگشت القاعده خواهد گردید، نام امریکا در رأس کشورهای غیر دوست روسیه رسما درج گردیده است.روسیه از منافع خود درمقابل امریکا بطور تهاجمی استفاده خواهد نمود ،کوشش وسعی زعامت اینده کشور براین باشد که افغانستان مجددا به میدان مسابقه بازیگران بزرگ تبدیل نشود و اگر داروجنجال تحقق یابد شرایط برای استفاده ازاشکال مختلف واز آن جمله بهانه ای برای مداخله مستقیم روسیه به افعانستان مانند سوریه خواهد بود درحال حاضر نیروهای نظامی روسیه در منطقه و از آن جمله در تاجکستان مستقر گردیده اند. خوداری از مقابله جویی میان ارگ،طالبان واراده سیاسی واقعا ملی نیروهای سیاسی افغانستان در مذاکرات صلح با حمایت ونظارت سازمان ملل از افغانستان مستقل و بیطرف ضامن صلح پایدار در کشور خواهد بود. ادامه مقابله جویی میان ارگ و طالبان با باریکی های نهایت پیچیده داخل وخارجی استوار است حکومت باید محتاطانه ٬دقیق ٬ ثابت واگاهانه عمل کند که مسول است وبا دیپلو ماسی بین الافغانی همه اقشاررادر یک افغانستان آزاد٬ متحد وباثبات در منطقه وجهان بوجود اوردکه امکان دارد وبهتر از سیاست های خشک ووابسته وغیر اسلامی وبیهوده است ..