خوب شد که امریکا حاضر به خروج شد، علت آن ترس ایشان از بدنامی های بیشتر بود، نه فشار طالبان، زیرا طالبان مولود خودشان اند. امریکا به اثر طراحی های انګریز پشتونها و مناطق پشتون را زیروزبر کرد و صدها هزار اهالی ولایات شرق و جنوب افغانستان را به بهانه امنیت سازی قتل عام نمود، توسط مولود شان یعنی طالب و داعش نیز عده زیاد پشتونها را قتل عام نمود. شاغلی بایدن دیشب بیانیه دادند، امروز تمام میدیای پاکستانی انرا نشر کرد تا لنډی کوتل و ازانجا تا طورخم رسید ما خواندیم. تمام تلویزونهای پاکستان انرا نشر کرد وبه اردو ترجمه کرد. خوب است امریکا از افغانستان براید، مګر کی اورده بود که حالا برما منت میګذارد. خودش امد خودش برود بری چه امده بود. او دیشب ګفته است (ما در سال ۲۰۰۱م. برای ازبین بردن القاعده به افغانستان رفتیم،که از حمله های آینده بالای امریکا که از افغانستان منشا ګرفته جلوگیری کنیم. هدف ما آن بود که اسامه را جزابدهیم...) مابرایش میګویم. شما اورا در افغانستان نکشتید دریکجای دیګر کشتید که نام انجا را نمی ګیرید زیرا انجا بسیار به فایده شما استعمال شده ومیشود. از روزیکه تصمیم برامدن کردید هزاران تانک واسلحه به پاکستان از راه طورخم روان کردید حالا آن سلاحهای شما همه دردست طالبان است باز میګوید به افغانستان دردفاع کمک میکنیم . عجب است هم دا کوی همدا. القاعده وتروریست درافغانستان نبود ونه تربیه شد اینها توسط ریګن وبرژنسکی و تاچر و سعودی و عبدالله عزام در کبابیان، هریپوره، بډه بیر میچنی تربیه و نګاه داشتن آن به ضیالحق و جنرال حمیدګل تا دوره لوی درستیز فعلی در نوښار-حقانیه ، اکوړه خټک هدایت داده شد. شما نباید به افغانستان حمله میکردید بلکی باید در اصل جای تروریزم را ریشه کن کنید یعنی در پاکستان که حالا هم در انجا هستند. بیانیه نادرست دادید جای ها را غلط ګفته اید. خو اګر میخواهید ارامی شود به پاکستان بګویید تروریست روان نکند شما درمورد افغانستان بیانیه دادید ونام از چین میبرید معنای آن اینست که خیالهای دیګری دارید یعنی برای شما مهم این است تا با چین رقابت تانرا به کامیابی برسانید. درین صورت تروریزم و منشای تروریزم را ازیاد برده اید. شما به افغانستان فقط بخاطر جغرافیه آن امده بودید نه برای محو تروریزم زیرا مراکز تروریزم تا هنوز پابرجاست، این تروریزم به مفعت شما استعمال شد. هرچه زود تر بروید خوش میشویم، این در حقیقیت قربانیهای مردم وترس تان ا ز بدنامی های بیشتر تان بود که شما مجبور به خروج شدید نه به زور طالبان، در حالیکه طالبان را شما به همین مقاصد ایجاد کرده بود ید و به فرمان پاکستان سپرده بودید. شما فقط به فکر امنیت اتباع خود و منافع تان میباشید نه به فکر بشریت. با خروج امریکا قتلها وبربادیها در مناطق شرق و جنوب کشور کمتر خواهد شد، پس برای ما مبارک باشد.