وقل جاءالحق وزهق البطل ان البطل کان زهوقا
سوره اسراء۸۱
درقطع نامه سازما ملل به تاریخ ۳۰نومبر سال« ۱۹۸۱سومین سه شنبه سیپتا مبر روز بازگشایی جلسات عادی مجمع عمومی رسما بعنوان «روزجهانی صلح»اعلام شده است.تا به بزرگداشت وتحکیم آرمانهای صلح درون وبین همه ملت ها ومردمان اختصاص یابد.درسال ۲۰۰۰به پیشنهاد کوفی عنان ۲۱ سیپتا مبر روزجهانی صلح اعلان شده است درخطابه او چنین امده است که:
صلح پایه موجودیت ماست٬ اساس هویت ماست٬ انگیزه همه ان چیز است که ما انجام میدهیم. درروزجهانی صلح بیایید٬ یاد همه انانی که از خشونت رنج کشیده اند گرامی بداریم .بیاییدآرمانهای صلح درقلب هایمان پاس داریم. دربخش دیگر از سخنان کوفی عنان امده است:اما این زمان کافی است که رزمندگان ورهبران سیاسی به خرابی ایکه برمردم وسر زمین شان می اورند بیاندیشند!
این زمان کافی است که به سنگرها وازخلال سیم های خاردارنظر افگنده وببنیم که راه دیگری وجود درد. در قطعنامه امده است: جنگ در اذهان انسان ها آغاز می گردد ودر اذهان انسان ها ست. که دفاع از صلح بایستی ساخته شود وصلحی که تنها براساس اقدامات اقتصادی وسیاسی دولتها باشد.صلحی نیست که لزوما از حمایت فرصت پایدار وهمگانی مردم جهان برخوردار باشد.ازاین رو صلح اگر بخواهد پایدار بماند بایستی برهمبستگی عقلانی واخلاقی نوع بشربنا گردد.«جنگ دراذهان آدمها آغاز می شود چراباید در ذهنی جنگ شکل بگیرد واگر بخواهداین تصویر را شکل عملی بدهد چگونه به ان مشروعیت میدهد. تجاوز به حقوق انسان ها جنایت است٬ تجاوز گرحق را ازآن قدرت که در دست اوست میداند تجاوز می کند. متاسفانه افغانستان محل تاخت وتاز های اجنبی ها گردید این موضوع غریبی وغربت نیست هرکس باسمی ورسمی امده ومنابع معنوی وفرهنگی٬ آزادی سیاسی ومدنی مارا تاراج کردند قدرت پوشالی یعنی یکی دارد ودیگر ندارد وحتی در نشر مضامین دل ونادل محافظه کاری وکهولت بنظر میرسد . اما:
در امریکا مبارزه دو حزب یعنی جمهوریخواه و دموکرات دراموردولت بخاطراعاده دیموکراسی ٬همزیستی وصلح همه جانبه جریان دارند در انتخابات چند ی قبل امریکاء دونالد ترامپ ریس جمهور اسبق با در نظرداشت مدیریت ضعیف آن در مهارکردن کرونا، تیرگی وکندی روابط اقتصادی و سیاسی با کشور چین انهم بایک کشوریکه بر تولیدات خود باور مند است، مسئله تحریم های متعدد به ایران، مسایل مربوط به وضع سیاسی خاور میانه، پروسه صلح منعقده دوحه برای افغانستان، ایجاد برخی محدودیت های حساسیت برانگیز مانند منع ورودی بعضی از شهروندان کشورهای اسلامی به امریکا،دیوار مکسیکو٬ کم سوادی و کم تجربه گی ناچیز او درحوزه سیاسی و حکومتداری وامثال ان او را در انتخابات به شکست تاریخی مواجه ساخت.
دونالد ترامپ با همکاری ومساعدت زلمی خلیلزاد سرنوشت مردم مظلوم افغانستان را نیز نا اگاهانه وبدون برداشت ستراتژی جا مع و همه گیر افغانی با ابعاد نزاکت های گسترده تر رقم زد مگر از یک دست صدا بر نمی اید٬ ولی کمزور وبی کفایت، بدون تردید طرز دید مذاکرات این میزیکجانبه بوده وتاءخیر وفاصله نیز با شکست ترامپ در انتخابات کمک کرد. به عقیده من نظر به شواهد مسئله افغانستان در طول تاریخ لکه ی ننگین بر دامن جمهوری خواهان میماند که اینها گروه های تروریستی را در سطح بین المللی شان صرف به گونه محاسبه میکند که طرف اش همیشه افغانستان است وقوای پیمان ناتو هم میدان مسابقه اش صرف افغانستان است ملامت و ناملامت درینجا روشن نیست وکشورهای منطقوی و همسایه . از خلیلزاد تاحدی در اعمال برخورد وتجارب فکر کهن کمی یهودی مشرب بنظر میرسد ودر لابلای صلح افغانستان توقع نبود که مسله صلح افغانستا ن را اینگونه بعهده گیرد وانرا به نام خروج قوای امریکاء به این دارازا وابعا دید وادید رهبران بیکفایت٬فاسد٬ موقع شناس و بهانه جو بکشاند. حالا که جوبایدن قدرت را بدست میگیرد گرچه او هم یک امریکایی است اما به باور من در مسئله افغانستان، ایران و منطقه خاور میانه محتاطانه تر قدم برخواهد داشت. مشروط بر اینکه سیاست مدارهای افغانستان که خوشبختانه یا بدبختانه ٬مدبرانه و مصلحانه ٬اگاهانه ومسولانه بر راس قرار دارند کمی انصاف کند کمی هوشیار باشند با تاکتیک ستراتیژی موثر از فرصت پیش آمده بخاطر شکست ترامپ و پیروزی جو بایدن بهره برداری درست نموده و از این بیشتر نگذارند به ورشکستگی وهیاهوی دولت چند مرتجع وابن الوقت امتیاز داده شود بین الا فغانی را بمعنای اصیلش حاکمیت بخشد. ماهی از طرف سر گنده میشود نه ازدم. سیاست میدان رقابت ها ٬هوس وبیروکراسی مرموز وبیهوده نیست. در سیاست باید تحلیل و ارزیابی عینی وذهنی جامعه٬ مبرم٬ صلح وصفا ٬واخلاص وجود داشته باشد که متاسفانه برخی از رهبران وهیت صلح بیسواد اند وفاقد اندیشه اسلامی وملی اند وحتی زبان ملی خود بلد نیست . حالا هم امریکایی ها هم درفرهنگ افغانستان نسبت به سابق مهارت دارند با همنظری خلیلزاد باید خواهان صلح فراگیر جامع وبراستی همگام صلح بین الافغانی باشد. اکنون وقت ان راسیده که امریکاء صلح افغانستان را صلح جهانی ومنطقوی دانسته گام جدی بردارد بخاطر منافع ملی ثبات ضرورت وایجاب شرایط کنونی افغانستان.
تردیدی وجود ندارد که جوبایدن یک دموکرات است و در گذشته روابط بدی با کشور های منطقه نداشته اما جمع کردن بعضی خرابی ها و گندگی ها که در زمان ترامپ صورت گرفته باید در اولویت کارهای بایدن باشد. بایدن نسبت به ترامپ هم تحصیلات بیشتری دارد و هم تجربه کاری کانگرس و سیاسی زیادتری بخصوص در هشت سال کاری در معاونیت ریس جمهور بارک اوباما چیز های آموخته است.
آنچه را ما تا هنوز از زبان جوبایدن شنیده ایم گفته است که در ابتدا به لغوی بعضی از سیاست های حساسیت برانگیز ترامپ خواهد پرداخت اما توقع نیست که ما قبل ازوقت پیش گویی کنیم. بایدن در مورد ملت سازی و نوع نظام سیاسی و حکومتداری افغانستان دیدگاه خودش را گذشته داشت که تا اندازه ی در داخل کشور واکنش ها را برانگیخت. بایدن طرفدار بیرون کردن نظامیان امریکایی از افغانستان و در کل خاورمیانه بوده است وباید هم باشد.
آنچه را بایدن در آینده پیش رو دارد مسئله مهم مشکلات بوجود آمده در داخل خود امریکاست که دیموکراسی آن کشور را زیر سوال برده است. موضوع دوم مبارزه با کرونا است که مردم امریکا یکی از بزرگترین قربانیان و متضررین این ویروس بوده اند. کارهای دیگری از جمله روابط اسرائیل و کشورهای خاورمیانه، تحریم ها و مسئله هستهء ایران، روابط اقتصادی باکشور چین، پروسه صلح افغانستان، مبارزه با تروریسم، ... به باور من دونالد ترامپ یک سیاستمدار نبود بلکه یک تبار مالی برجسته ولی خودخواه بی رحم و نا عاقبت اندیش بود حمله بر کنگره امریکا شرم دیگری در تاریخ بنام ترامپ ثبت خواهد شد.
از طرف دیگر باج دهی بیش از حد از طرف زلمی خلیلزاد به دید وادید طرف وطرفها و همه این سیاست های نا عاقبت اندیشانه برخی از مافیا واشخاص مخالف صلح را گستاخ تر و با جرات تر ساخته است تا بیشتر از پیش در بهانه وموقف خود مقاوم باشند و بر سر مواضع شان ایستادگی نمایند.