بيا د کلي طالب جان شه، دا د فلانه او د ډينګه منطق پرېږده
راشه تک سپين مسلمان شه، دا د فلانه او د ډينګه منطق پرېږده

اوس د خلاصې هم فتواوې، هم جهاد دې نور فتنه شو
د مسجد زموږ امام شه، دا د فلانه او د ډينګه منطق پرېږده

ته به مست وې په قطر کې د صليب په ډک آخورونو
راشه سم په دسترخوان شه، دا د فلانه او د ډينګه منطق پرېږده

تا ته چا وې چې دې ټول غرب په سياست کې دی مات کړئ
لږ دې سر په خپل ګرېوان شه، دا د فلانه او د ډينګه منطق پرېږده

ستا په خوله سړک کافر دی، ښوونځی هم ملحد شوی
سر دې مات په دې بيان شه، دا د فلانه او د ډينګه منطق پرېږده

د لويانو لوبې مه کړه، ته تر اوسه لا ماشوم يې
له ماشوم سره روان شه، دا د فلانه او د ډينګه منطق پرېږده

رباطونه نامالوم دی، ته له هرې قافلې نه بې خبره
راشه پاتې په ميدان شه، دا د فلانه او د ډينګه منطق پرېږده

"نور" به وليکي شعرونه ته يې هر ځای زمزمه کړه
راشه مست په “يه قربان” شه، دا د فلانه او د ډينګه منطق پرېږده