پخلپسر وې راغلی که ځي ځه پر مخ دې ښه
موږ نه وې رابللی که ځي ځه پر مخ دې ښه
په نوم د خدمت راغلې، د بشر حقوق په لاپو
په دواړو شرمېدلی که ځي ځه پر مخ دې ښه
توبه داسې دوستۍ نه چې تر شا يي بردګي وي
موږ تل ژوند ازادکړی که ځي ځه پرمخ دې ښه
شعار دې د ترهګرو تروریستو یو پلمه وه
لادین دې وو ملګری که ځي ځه په مخ دې ښه (۱)
داعش، طالب ترهګر دې ټول پخپل اخور لوی کړي
دښمن يي خپله غلی که ځي ځه پر مخ دې ښه
موږ پریږده په ارامه چې خپل کور کې سره ټول شوو
موږ اوس يي پېژندلی که ځي ځه پر مخ دې ښه
ماهیت د درواغجنې پیاوړتیا دې هم بربنډ شو
په دروغو وې پیاوړی که ځي ځه پرمخ دې ښه
حساب به د قتلونو، ویجاړۍ زموږ تصفیه کړې
بې دې نه شي وتلی که ځي ځه پر مخ دې ښه
جهاد او جهادیان دې هم له ځانه سره یوسه
دې سپو ته وې منلی که ځي ځه پر مخ دې ښه
یادونه
(۱ ) لادین څخه موخه بن لادین دی.
مرادزی