کتاب من

(معرفی کتاب)

مصطفی عمرزی

به استثنای اتوبیوگرافی و خاطرات، معمولاً شرح زنده گی خود را خود آدم ها نمی نویسند. این موضوع، دلایل زیاد دارد. بعضی در طول کار و زنده گی، به گونه ای تبارز می کنند که نیازی نمی بینند پیرامون زنده گی خود بنویسند. در آثار بعضی، تلویحات یا حاشیه هایی وجود دارند که به هم پیوسته گی آن ها می تواند زوایای زنده گی شخصی را نیز آشکار کند؛ اما در تمام آن ها یک مورد، بسیار نمونه ندارد. در «کتاب من»، سعی کرده ام در کنار اختصار چند نمونه ی بالا، مستندسازی بکنم.
در واقع آن چه خود ما پیرامون خویش مستند نمی سازیم، در سالیانی که نباشیم، شاید در حد معما نیز درآیند. در لایه های زنده گی اجتماعی- قومی، تاثیرگذاری ابعاد آن ها گاهی تلقی بر اساس رویت را دشوار می سازد. خلط قومی، عادت فرهنگی و تکرار سنت هایی که در اجتماعات اکثریت و اقلیت به وجود می آیند، اگر صراحت مرجع نداشته باشند، شناخت حقیقت را مشکل می سازند. مثلاً در گذشته ی تاریخی ما، تخلیق به زبان، افرادی را در سویی معرفی می کند که اصلیت قومی آنان نیست.
آسان سازی شناخت هویت ها زمانی که فردی/ خودی می شوند، سهولت تحقیق و تاکید را فراهم می آورد. به راحتی می شود پیرامون افرادی داوری کرد که خود را با مستندسازی، خودشان معرفی کرده اند.
لینک دانلود:
https://www.ketabton.com/book/13327