نوستالژی خارجی

(معرفی کتاب)

مصطفی عمرزی

ما با چند نوع پدیده ی خارجی، آشنایی داریم. یک نوع آن که تا اوایل قرن بیست میلادی، دامنگیر ما بود، وبای استعمار انگلیس بود.
پس از تقویت بُنیه ی سیاسی کشور و توسعه ی مناسبات بین المللی، پدیده ی خارجی در تجارت و رسمیات دیپلوماتیک، ظاهر می شود.
آرامی های افغانستان قبل از جنگ، خارجیان زیادی را به وطن ما می کشاندند که زیر آسمان نیلی معروف آن، در کنار یک جامعه ی قانونمند و در حال رشد مدنی، جاذبه های توریستی فراوان می یافتند.
با تجاوز اتحاد شوروی، پدیده ی خارجی، متحول می شود. افزون بر نعش کشی افغان های قربانی و مجروح، سرگردانی آنان در سراسر کره ی خاکی/ خارجی، در حالی صورت می گرفت که در داخل کشور شان، شعار های «خانه، نان و لباس»، گوش فلک را پُر کرده بودند.
فاتحان یا یک بخش مُهره های جنگ سرد(جهادیست ها) هم مردم را به کفن کش سابق، پشیمان کردند. در این «نوستالژی خارجی»، سیر حوادث به تیاتری می ماند که جایش تغییر نخورده، اما شکل و اجزایش متغیر شده اند. افغان هایی که خارجیان/ توریست های سال های آرامی افغانستان را به یاد داشتند، به فکر شان خطور هم نمی کرد که بعداً همان ها یا فرزندان شان حتی در مقدرات سیاسی ما دخیل می شوند.
لینک دانلود:
https://www.ketabton.com/book/13392