تنقید روحانیت مرتجع

(معرفی کتاب)

مصطفی عمرزی

خشونت های بی امان که در گرو برداشت های افراد و اشخاص، صورت می گیرند، در ساحه ی دین، بیش از همه هستند. در این که مبدای بعضی خشونت ها ریشه در بی عدالتی های اجتماعی دارند، تاریخ دارد، اما اغراض اکثراً نیازمند ابزاری می باشند تا کوچک ترین ناراحتی ها را هم توجیه کنند.
در افغانستان، بحث تنقید دین آسان نیست. با این وجود، بنیادگرایان بسیار افراطی هم می پذیرند که ریشه های گرایش های داعشی را باید جست و جو کرد.
فقط در 19 سال پسین، شاید یک میلیون فرصت اقتصادی، فرهنگی، عمرانی و رفاهی را به این دلیل از دست داده باشیم که کسانی به نام حمیت دینی، نارضایتی دارند. این که چه گونه آن همه خسارت را جبران می کنند، اگر جزو حرف های ناگفته ی زیاد است، این حقیقت را هم آشکار می سازد که تداوم خشونت ها از جوهر ارزش هایی می کاهد که در سوی دیگر، جامعه ی علمای ما با درک منافع ملی و اولویت ها هشدار می دهند: خشونت های بی حد و حصر دینی- مذهبی، مردم را دچار ضعف های معنوی می کنند.
ارقام و اعداد در حال صعود اسلام گریزی افغان های زیادی خبری می شوند که نه فقط از دایره ی مصایبی گریخته اند که کسانی بی توجه به نیاز های اولیه ی مردم، خواهان قدرت اند، بل شدت خشونت هایی که تا سرحد جمود فکری، تهدید می کنند، در قرن بیست و یک، خیلی هراس آور است.
ارزش های اسلامی هم نیازند محافظت از برداشت هایی اند که در مثال داعش آشکار شد آن همه خشونت و جنایت، اکثراً ریشه در منافع شخصی و گروهی داشتند.
لینک دانلود:
https://www.ketabton.com/book/13410