افغان زمین

(معرفی کتاب)

مصطفی عمرزی

باور های سرزمینی(فرامرز ها) در گذشته ی مردمانی نیز وجود دارند که سوا از واحد های کنونی سیاسی خویش شناخته می شدند. در این کتاب، مفهوهم فرامرزی «من»، هرچند از خاستگاه افغانستان، اما در زمینه ی تنوع فرهنگی «ما» می چرخد.
مانند اکثر پرداز های نوستالژیک، در تخلیقات این مجموعه همچنان تعادل را رعایت کرده ام. آوردن توام آن به حساب معنی، آشکار کننده است. در برابر این رعایت، اما این پرسش قرار دارد که اگر تجربه ی بد، خوب را معنی می بخشد و عامه ی مردم ما در آرامی های قبل از تحولات کودتایی، کاملاً درک می کنند، این فهم به گونه ای تعمیم نمی یابد که تکرار اشتباهات گذشته، ما را در تنگنایی خورد می کند که بیشترینه با شدت فاجعه، تغییر سیستم ها را به دنبال داشته است.
افغان زمین، فرامرز های اندیشه هایی نیز می باشد که در جغرافیای چند کشور کنونی، وسعت دارد. این که خواهش ساخت و ساز دوباره ی آن حتی در ثبات سیاسی پس از کودتا ها هم برآورده نمی شود، بیشتر به حذف ذهنیت هایی برمی گردد(ملی- مردمی) که کمبود آن ها حافظه ی ما را آسیب زده اند.
در چند نمونه ی دیگر این کتاب ها، اصرار دایم تداعی گذشته های خوب، همواره روی اصل تفکیک و تشخیص، تاکیده کرده است. کار فرهنگی در این عرصه، بیشتر به بازساخت باور هایی می انجامد که هویت انسانی را اصل می دانند.
لینک دانلود:
https://www.ketabton.com/book/13133