جامه، لباس،ښکلا مه معیاروه په دین کي
الله ښوولی امـرکـړی عـورت دی په یقین کي
دیـن عـمل دی دنیکۍ وهــــرمخـلــوق ته
ښَکلاّ ئې معیارنه ده لکه ښکلی آس په زین کي
لـبـاس، ځـان جـوړول بوله دود دانسـانانـو
دیــن امــــردالله دی په کلام فــرقــان زرین کي عــاداتو، دود، جـامه د وګړو یوعمل دی
ټاکل سوی حدودسوی عورت زموږ په دین کي راســۍ پــرلـبـاس اوشـکل نه ږغیږوډېر
ږغ د دیـن دی په عـمل اود زړونو په یـقـین کي
دیـن نـه ږره نـه لـبـاس اونـه ښـکلـتیـاده
دا پنځه بناوي دي و لاړ پـرښـه کــردار رګـیـن کي