سوله بین الموله کږه وږه شو ډیره ما شو مانه
مصلحتی دوه سرې اداره کې شوه راڅرګنده دغه افسانه
متفکرپه کې راګیر شو پخوا څخه پوهېده په دې تلک او زولانه
چې خلیل کهنه کار،بازمانده وځی ننوځی په هره دروازه
جوباید ن که راشی نود خلیل کار به شی بېهوده
زلمی وینی خپل د ریځ په زاړه پوده کارکې لویه فتنه
غنی تل دچپیانو دسقوط مثال راوړی محتاطانه
خوبیا یې خپله راټول کړی ارګ کې په دې کاسه اوهغه کاسه
شخړه دافغانستان او وېتنام له امریکا سره توپیر لری
دا کړکېچ لنګه غواده ناتو منتوته سفیر سرپرست وزیر ته جداګانه
زلمی راغی که زوړ! ټول کارونه یې شول لور په لور
بډ بډ ګوی لکه بې انډله ګاډی دپېچومی یا داوبو بته بې دانه
غنی خپلې ترانې وایی سرور دانش قوموده لاچاره
نو بیا دڅه لپاره یو پېټي سهار ما ښا م اکراه اواما اګر مګر بهانه
ورک دې دا پمن سیاست شی کله به ولس ورنه بېغم شی
هرڅوک من دی ای خلکو ! پاو چارک اونیم چارک خو لاپرېږده
طالبان دی که مولایان دی ټول په یوه شکل اوقیافه
پالیسی کې ګوتې وهی لاحوله... دقطریو انډیوالانو په ډول اونغاره
راځۍ راشۍ ای منورو سولې سلم دولس ته عاقلا نه خردمندانه
ملی او اسلامی فرهنګ یو دی نه منی منافق عملیات ددهری او بېګانه