لومړی: دیموکراسی بې له مدیریت څخه ناممکنه ده!
ولس مشره هر چا سره ټګی مه کوه
مدیریت کې دې هم ناراستی مه کوه
دوحه اوهر کنفرانس کې بې باکی مه کوه
لوبه کې دې چالاکی او زرنګی مه کوه
ته څنګه وایی چې دیموکراسی بې له
مدیریته افغانستان کې نا ممکنه ده؟
دیموکراسی کله افغانستان ته راغلې ده؟
رښتیا!چېرې تاکوم خای کې کله لیدلې ده
دوم: قدرت دافغانستان په هیڅ ځاې کې میراثی نه دی
دغه سیاست چا رواج کړ په اړیکو او پیسو باندی
دسرپرست او لینن پرست په کاسه اوماتو کپړو باندې
هم یې کره او هم یې رېبه دارګ په باجواونغمو باندې
سهامی شرکت څخه نړیوال چیغې وهی نارو باندې!
ولس مشره هرچاسره ټګی مه کوه
دومره هاها چې لیوه راغی پلمې او بهانې مه کوه
دېموکراسي راغلې نه ده دلته هېڅ اثر یې نشته
دکارتوسو،توغندیو،توپ او وژنوبهیر روان دی په دې نوم باندې