که د نړۍ سيندونه او سمندرونه د ليکلو رنګ شي؛
د دنيا ځنګلونه، ونې او بوټې قلمونه شي؛
د بشريت تېر شوي او اوسني نسلونه کاتبان شي
او زمونږ په وطن ( افغانستان ) کې
د مجاهد او طالب په لاس ترسره شوي جنايتونه وليکي
بيا به هم دا ليست نيمګړی وي
او د جنايتونو عشر
به هم نه وي بيان شوی!
سوات- سمبټ چم
د ۱۳۷۳ کال د لړم ۱۵
«د بلې سیاري خلک»
سرلوڅ مرادزی