زندگی ومبارزات زنان درافغانستا ن بیش از هر زمان در تاریخ معاصر٬باهم گره خورده است.این در تنیدگی سرنوشت و هم سویی خواستها بار مسولیت سنگینی را بردوش مسیر زنان باید فارغ از مرزبندی های جغرافیایی تعلقات سلیقوی٬ قومی ورابطه های شخصی ٬ وموقف ومقام حکومتی باشد. زنان افغان میتوانند با تکیه بر تجربیات ٬ دانش ٬قانون مندی٬ اگاهی ومعرفت ابتکار ساز ماندهی اولیه ودعوت به راه اندازی یک حرکت سالم ٬ متدین ٬صلح دوست سراسری درکشوررا بدست گیرند ونقشی موثر اجتماعی همسازی وهمکاری دررابطه به ایجاد صلح و ثبات ایفا کنند.واقعیت موجود نشان میدهد که هیچ کدام از مبارزه زنان درافغانستان چه؟ که حتی در کشورهای ایران٬عراق ٬سعودی ٬اسراییل ٬ترکیه ٬اذربایجان ٬ تاجیکستان و پاکستان به تنهایی نمیتوانند روند زن ستیزی وحقوق درحال گسترش ونظامی گری خو د حفظ کنند.
خواست صلح وبرابری نشان گر ارتقای مطالبات جامعه ای خواهان رشد و تحول است .همبستگی فراملیتی وفرا قومی ٬ سمتی وزبانی با حفظ استقلال ٬هویت ملی ٬درس های مبارزات اجتماعی ورمز بقای جوامع بشری اند. متاسفانه زنان درتاریخ بشر همواره اولین قربانیان جنگ ٬خشونت های قو می و مذهبی ٬ ناسیو نالیزم افراطی ٬ تجاوز غیرانسانی دور از اخلاق٬ عادات ورسوم جاهلانه بوده اند وهنوز هم هستند .انچه طی چار دهه بر سر افغانستان امده است روشن است . هم چنان زنان معصوم وبی گناه بی دفاع و محروم سوریه ٬عراق٬فلسطین٬ لیبیا ویمن نباید از یاد برد.سر نوشت عواقب ویرانگر ومخرب فاجعه سنگین درعصر تکنالوژی و پیش رفت همین دموکراسی قماشی و دروغین هستند .خشونت ها ٬ بیروکراسی دوامدار ومزور ٬ساختاری و دولتی علیه زنان ٬کودکان ٬ یتیمان ٬ بیوه زنان وبی سر پناه٬ قومیت ها واقلیت ها٬مذهبی وجنسی در همه کنج وکنار کشور بیشترین خطر علیه همین طبقه در یک نظام که ادعای اسلامی میکند جریان دارد. اوج گیری خشونت های سیاسی ونظامی بدون تردید وبه شدت رشد فکری وسطح اگاهی پیش رفت وارتقای حرکت زنان را محدود ساخته است. جنگهای محلی ومنطقوی ٬ تشنج و بی امنیتی ٬ گروهی و تنظیمی و بخصوصی مداخله های سیاسی جاسوسان ٬ سفراء ٬ هرنوکر وچاکربر الویت های جامعه ما تاثیر منفی گذاشته و مبارزه ای نام نهاد چند زن چاپلوس برهبری سیما (سمر) شعله ای وگروه چپی( راوا )بنام حقوق بشر رشد سالم از دستور جامعه مدنی درهیاهوی وهوس های طفلانه از جامعه مدنی خارج ساخت. بی کفایتی دولت بخاطر حمله از یکسو وناتو به بهانه مباررزه فرمایشی بنام تروریزم از سوی دیگر مبارزه٬اتحاد٬ یگانگی و یک پارچگی زنان را دیگرگون ساخته .دموکراسی بدون استقلال بی معنا است ! وزارت امور زنان یعنی چه؟ نمایش .......همچو نمایش فلمی دوشیزه ها درچینل های دیگر عاری از اگاهی فرهنگ غنی و عقاید مذهبی جامعه مدنی ماست.
ما ازکدام دمو وکدام کراسی حرف میزنیم :کشورهای اشغالگر پیهم از آسمان بمب میریزند وحکومت دوسره وبی کفایت ٬بااختلافات مبهم وپیچیده گوناگون مردم بیگناه مارامی کشند نغاره زندانیان بحث دیگر سوشال میدیا را احتوا می کند. یک بام ودو هوا!کجاست حقوق بشر؟ وکجاست داعیان صلح وآزادی و عدالت؟ که زنان وبالخاصه چند افه دولتی و جاسوسان بی خبر فریب میدهند.ایا بهتر نیست که امریکا وسگان ناتو افغانستان را ترک گویند! تا ان وقت زنان ومردان افغانستان مشکل خودش را یکطرفه سازند تا مردم ما اقلا دچار یک مشکل باشد.مصالحه گفتگو ومذاکرات ولو به هر نام ونهادی که باشد بهتراز جنگ و خشونت وقتال است.افغانستان« قبرستان امپراتوری هاست» ومردم غیور افغانستان هرگز تسلیم نمیشود.صلح ٬برابری ٬عدالت وانصاف در اسلام مقدم تراست از ازادی و دموکراسی نام نهاد وپوشالی که بافرهنگ یک کتله ضرر میرساندعاری از حقیقت نیست .ناتو باید اعتراف کند که بافرهنگ دالری٬ارتباطات استخباراتی٬رقابت ها٬ واکنشها ٬وسایر نابسامانی های غیر انسانی جامعه مارا با دار وجنجالهای متعدد روبروساخت . ما زمانیکه سخنان انارکلی نماینده پارلمان را شنیدم تعجب کردم که یک نماینده اقلیت کشور بدون اگاهی بحران بزرگ کشوربیک گره کوچک می پردازد وانهم بدون فکتور های منطقی و بجا که به نفع اکثریت باشد .هنوز هم یکعده سیاسیون از بی بی سی ٬صدای امریکا وسایر چینل های خارجی وداخلی در صدد اهمیت نمایشی وشهرت طلبی خویش هستند .زنان می توانند ویک کتله بزرک کشورند باصلح وعدالت و رهنمود های سالم فرهنگ جامعه استفاده بعمل اورند وبخاطر تحقق ارمان های جامعه باستانی وحفظ هویت اسلامی خود درهمه صفوف حکومت اگاهانه کار کنند زنان باید مدافع حقوق خو د صلح جویانه بوده ومطابق حقوق که هم ثواب دنیوی وهم اخروی است استفاده کند وازخشونت وشیطانت مداخله گران بپرهیزند.
عدم تو جه به مسایل کشوری یک موضوع ساده نیست بلکه اهمیت خاص در همچو شرایط ومقطع تاریخی دارد.
نتیجه : صلح وصفا ٬اخوت وبرادری ٬ عدالت ومساوات درجامعه تضمین کننده پیشر فت وترقی همان خطه ومرز است .