ته مارشال هغه مارشال دوستم مارشال شو
اوس دې شخه لکۍ ګرځي ډم مارشال شو
خدای پوهیږی د بې وسو ښاریه ده
دې وطن کې غم مدغم شو غم مارشال شو
شیخ فریده ته خبر شوې او که نه شوې
هغه ړوند هغه ګونګی لړم مارشال شو
اهلیت یی صدقه کړ له سیاسته
ټوکې نه دی مجبوریت وو سم مارشال شو
پښتانه دې پیڅې بره ساتي جنګ ته
قلم مات کړه کتاب سوځه بم مارشال شو
میمه حق یی دی چې ارتې تڼئ ګرځي
د بې واکو واکداري شوه هم مارشال شو