مثنوي: مـن زقـر آن مـغـزبگـرفتم
پوست را بادگران بگذاشتم ژباړه ماله قرآن څخه دی مغز اخستی
پوټکی مي دی نوروله پرې ایښی مثنوی بیت من بیت نیست اقلیم است
هزل من هزل نیست تعلیم است ژباړه بیـت مـي بیـت مـه بوله جـهـان دی
کنځامي کنځا نه د زده کړي یو امکان دی