کــــــه په لر مري یـــا په بــر مري
لـــه زخــمونو یـــــا پــــر هر مري
دا پښـــتون دی چی هــر ځـل مري
څوک په شـپه څوک په سحر مري
نیـــــمه دیــــخو نیمـــــه هـــا خـــوا
پــــه سلـګو سلـګو نـــــن لمر مري
څـــــوک دی ووایی خــــــــالد تـــه
دی دنــنــــــه یـــــا بــــــهر مـــری
سمیع الله خالد سهاک
د فبروری ۲۸، ۲۰۲۰ کال
مونتری، کالیفورنیا