نخست باید یاد آور شد، که، روند موجودیت فساد اداری در دستگاه دولتی افغانستان در یکونیم دهه ای گذشته غیر قابل پذیرش بوده و امروز نیز اصلاحات در این ساحه قسمی که شاید و باید پیش برود، صورت نمی گیرد و مبارزه با فساد اداری و به پای میز محاکمه کشانیدن مفسدین اداری پانزده سال اخیر متاسفانه به جُز از یک حرکت حلزونیی بیش به نظر نمی رسد!

در قدم اول همان اشخاصی را که در طول یکونیم دهه ای اخیر توسط فساد اداری خود را میلیونر و میلیاردر ساخته اند، در عین حالی که به صلح بین الافغانی چندان علاقه ای نداشته و چندان فعالیتی در این ضمینه از خود نشان نمی دهند، به امید زر اندوزی های بعدی، و یا لااقل به خاطر حفاظت و نگهداری سرمایه های بدست آورده ای غیر قانونی شان، اوضاع را مغشوش نگهداشته و در پروسه ای صلح سنگ اندازی های ماهرانه و محیلانه ای را نیز به کار می برند، باید به پای میز محاکم شفاف و قانونی کشانید!

بعضی از مفسدان اداری معلوم الحال که از پول های باد آورده ای پانزده سال اخیر طعم پول های مفت و چوکی های بزرگ دولتی را از اکتوبر ۲۰۰۱م. بدینسو چشانیده گردیده اند، امروز نیز با هزار حیله و نیرنگ صبح با سفیر ایران قراردی شخصیی می بندند، چاشت با سفیر روسیه قراردی شخصیی می بندند، عصر در پی سفیران پاکستان، هندوستان، امریکا و انگلیس با بوقلمونی های محیلانه خودرا برابر به ذوق جانب مخاطب جلوه نما ساخته، از حالت زار وطن سو استفاده های گوناگونی می نمایند. زیرا در قدم اول همین اشخاص اند که به صلح ضربات جبران نا پذیری را، به اشکال و انواع مختلف، وارد می کنند!

پس چرا و رویی چه حسابی مفسدین اداری معلوم الحال پانزده سال اخیر به پای میز محاکم شفاف و قانونی کشانیده نمی شوند؟

اصل و همچنان خلاصه ای قضیه مشکلات عمده ای ما نظر به فلسفه افغانی ما این است که: در داخل افغانستان تا صلح بین الافغانی نباشد، امنیت ضعیف میباشد، زمانی که امنیت ضعیف بود قانونیت و عدالت اجتماعی نمی تواند به شکل سالم ایجاد گردد و زمانی که در جامعه ای ما عدالت اجتماعی حکمفرمایی نداشت، آن زمان مانند همین حالا رفاه از مردم ما در گریز می باشد!

مشکل اساسی امروزی ما این است که امروز یکتعدای زیادی از دزدان سر گردنه، مفسدین اداری، میلیونران غیر قانونی، مزدوران اجانب، جنگسالاران حرفوی، غاصبین زمین های دولتی و ناقضین حقوق بشر که خود را از بدنه ای اداره ای دولتی پانزده سال اخیر، با خوردن ویتامین های ناتو صاحبان زر وزور گردانیده اند، تحت پوشش عدالت اجتماعی سخنان اصلی و خواسته های شخصی و ضد مردمی خود را پنهان میدارند، و در عین حال به نام یک قوم، تحت پوشش ناجی یک قوم، تحت پوشش اصطلاحات مدرن و کلاسیک در هر مکانی و هر زمانی بوقلمون سا چهره بدل می کنند! و از این روست که افراطیت نیز روز به روز اوج می گیرد!

هرگاه آجندای ملی افغانها و یا دستور کار افغانها در قدم اول مبارزه جدی، دقیق و شفاف با فساد اداری و اقدامات صادقانه، جدی، دقیق و بی درنگ برای به وجود آمدن صلح بین الافغانی باشد، بدون شک که ما انشالله به زودی به صلح، امنیت، ثبات، قانونیت، عدالت اجتماعی، ترقی و رفاه رهیاب می گردیم!

زمانی که ما افغانها به حیث ملت بزرگ افغان همه متحدانه این خواست اکثریت مردم جامعه ای جنگزده ای خود را مد نظر بگیریم و در راه مبازه با فساد اداری و آوردن صلح در مملکت خود گام های استوار، متین و صادقانه بگذاریم، هیچ کشوری نمی تواند ما را خلاف منافع ملی مردم ما استعمال نماید!

دولت افغانستان و بلخصوص ریس جمهور افغانستان جناب داکتر اشرف غنی، شخصیت صادق، عالم و دانشمندی که از صبح تا به خفتن در راه رفاه و عدالت اجتماعی وقت شانرا صرف می فرمایند، باید لطفاً زمینه ای مذاکرات صلح بین الافغانی را با طالبان آماده فرمایند!
جناب حامد کرزی و جمله افغانهای صلح خواه و خیر اندیش که در آمدن رفاه برای مردم افغانستان علاقه مند هستند، باید پروسه ای صلح بین الافغانی را با ایثار و فدا کاری و بدون در نظر داشت های شخصی، به پیش برند!
کسانی که در داخل و خارج افغانستان در پروسه ای صلح بین الافغانی سنگ اندازی های ماهرانه و محیلانه می نمایند، نخست با دقت تمام شناسایی، و بعداً از پروسه ای صلح و قضایای افغانستان به دور رانده شوند!
طالبان با وجود همه جراحت های جسمی و ذهنی چهل ساله، باید عاقلانه و مدبرانه رو به مذاکرات مستقیم صلح بین الافغانی رو بیاورند!

نظر به حکم فلسفه ای افغانی ما، نظر به حکم کلتور و فرهنگ افغانی ما، نظر به اصل فلسفه ای افغانی ما، نظر به اصل کلتور و فرهنگ افغانی ما، انسان ها از راه مذاکرات صادقانه و مخلصانه مشکلات شان را حل می توانند!

پس کیستند، و یا کی ها اند آنانی که این حکم و اصل انسانی ما را نمی پذیرند؟

کشُت و کشُتار چند افغان فقیر و جنگ زده، تحت هر پوشش و هر نامی انجام می یابد، یک عمل غیر انسانیست، یک جنایت است، یک جرم است و با آجندای ملی ما افغانها در تضاد می باشد!!!

به پیش به سوی مبارزه با فساد اداری و آوردن صلح بین الافغانی!

----------------------------------------------
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!
به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!
به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!
به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما