دولت داری خوب یک مسولیت میباشد!

قبل از اینکه آقای عطامحمد نور و آقای احمد ضیا مسعود در باره ای دولت و وظایف حکومتی حرفی به زبان آورند، بهتر آن خواهد بود که هم آقای عطامحمد نور و هم آقای احمد ضیا مسعود اولتر از همه از عایدات پانزده سال اخیر و سرمایه های فعلی شان حساب دقیق و شفاف بدهند!

آقای عطامحمد نور و آقای احمد ضیا مسعود ثروت، دارایی و سرمایه های دست داشته ای فعلی شان را از کجا و به چه طریقی به دست آورده اند؟

معاش ماهوار آقای عطامحمد نور در پانزده سال اخیر چه مقدار بوده است و ثروت، دارایی و سرمایه فعلی آقای عطامحمد نور چه مقدار است؟

معاش ماهوار آقای احمد ضیا مسعود در پانزده سال اخیر چه مقدار بوده است و ثروت، دارایی و سرمایه فعلی آقای احمد ضیا مسعود چه مقدار است؟

ثانیاٌ باید پرسید که سطح دانش، آگاهی از دولت داری خوب و پابندی این دو شخص به قوانین و بلخصوص پابندی این دو شخص به قوانین نافذه ای افغانستان تا چه حد و حدودی میباشد؟

نباید به اشخاص و افراد مغرض که فقط به فکر جیب خودشان اند، از این بیشتر فرصت آن داده شود، که سیاست در افغانستان را بازهم و از این بیشتر به سوی ابتذال بکشانند!

سیاست بازان مبتذل مانند عطا محمد نور و احمد ضیا مسعود که امروز از عمل زشت تفرقه ندازی در میان دولتمردان افغانستان کار می گیرند، مگر مردم نتیجۀ این گونه اعمال ناشایسته ای این گون سیاست بازان مبتذل را در گذشته ندیده اند؟

عطا محمد نور کیست، چه کاره است، نظر به کدام صلاحیتی، و نظر به کدام قانونی از فرمان رسمی، قانونی و حکومتی پیروی نمی کند؟

احمد ضیا مسعود کیست، چه کاره است، نظر به کدام صلاحیتی، و نظر به کدام قانونی از فرمان رسمی، قانونی و حکومتی پیروی نمی کند؟

----------------------------------------------
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!
به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!
به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!
به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما