نوشته‌ی از:
منصور "سیار"
در این اواخر شماری زیادی از بی‌دین ها از مسلمانان این سوال و یا شبه به آن‌را می‌پرسند و با زیرک جلوه دادن خود می‌گویند اگر خدا هم باشد خدای است که نیاز به عبادت و نماز من ندارد، آیا این شخص ها علت اصلی ادا کردن نماز را میدانند؟
آیا میدانند چرا ما نماز می‌خوانیم و عبادت می‌کنیم؟
انسان‌ موجودی هدف‌مند از سوی خداوند "ج" خلق شده است و همیشه دوست دارد با هدف زندگی کند و هدف تعیین شده خود را به دست آورد.
اما اگر انسان بی‌هدفی را اختیار کند، زندگی برای‌ش روال یک‌نواخت خواهد گرفت و روز تا روز از زندگی خسته خواهد شد.
چون به عقیده ای خداباوران نماز برای خالق هستی ادا میشود پس باید با هدف خلقت ربط داشته باشد چون‌که یک نوع تلاش است آن هم برای به‌دست آوردن هدف!
پس اگر ما در مورد هدف خلقت هستی چیزی بدانیم درک میکنیم و می فهمیم که چرا باید عبادت کنیم و نماز بخوانیم، برای دانستن هدف خلقت نیاز به منبع داریم که به عقیده مسلمانان بهترین منبع قرآن کریم است و الله متعال در قرآن ذکر کرده است:
"جن و انس را نیافریدیم مگر برای عبادت" یعنی یکی از هدف های اساسی خلقت انسان عبادت است و انس و جن برای عبادت خلق شده اند.
سوالی که اینجا پیش می اید این‌ست که چرا عبادت؟!
برای دانستن این نیاز داریم تا هدف خلقت هستی را بدانیم چون انسان فقط یکی از موجودهای جهان هستی است در حالی‌که میلیارد ها موجود دیگر در جهانی هستی زیست دارند، حالا هدف خلقت این دنیا با تمام موجودات‌ش چه بوده می‌تواند؟
الله متعال دارای ۹۹ اسم و صفت است هر چند الله متعال نیاز به اثبات چیزی ندارد چون همه مخلوقات به قدرت بی‌همتای او تعالی باور و ایمان دارند اما باز هم الله متعال خواست، این اسم ها و صفت ها را برای مخلوقاتی که قبل از انس و جن وجود داشت ثابت کند.
اما چون فرشته ها مرتکب گناه نه‌می‌شدند پس بعضی از صفت های الله متعال بالای آنها قابل اثبات نبود در این موقع الله متعال مخلوقات جدیدی خلق کرد و از آنها پرسید چه کسی حاضر به پذیرفتن این مسوولیت است در اینجا تمام مخلوقات عجز خود را اعلام کردن و اما انسان این مسوولیت بزرگ را پذیرفت پس از پذیرفتن مسوولیت توسط انسان، الله متعال انسان را مجهز ساخت یعنی برای او نعمت های زیادی بخشید و او را اشرف مخلوقات خلق کرد که همواره می تواند از تمامی موجود های دیگر برای منفعت خود استفاده کند، وهم‌چنان بر همه ای آنها تسلط کامل پیدا کند.
پس از مجهز شدن، انسان به زمین آمد و در زمین شروع به امتحان دادن کرد و این امتحان هم مانند هر امتحانی دیگر نیاز به تلاش و زحمت دارد تا کامیابی به دست آید و هدف از ایجاد این صحنه ای امتحان هم نه‌گذاشتن دلیل برای ناکام ها بود اگر امتحانی نه‌می‌بود فرعون ادعا میکرد که با موسا در یک طبقه باشد چون صحنه امتحانی نه‌بود هر چند الله متعال می‌دانست که چه کسی در چه رده ای قرار دارد اما برای این‌که همه صحنه ای عمل داشته باشند تا مبادا در وقت مجازات بهانه کنند که صحنه امتحان وجود نداشت، دنیا خلق شد و هدف آن عبادت گذاشته شد تا انسان ها در عبادت و شناخت الله متعال از یکدیگر سبقت گیرند.
الله متعال با وجودی‌که نیاز به عبادت انسان ها نه‌دارد، اگر تمام انسان ها الله متعال را عبادت کنند هیچ چیزی به شوکت الله متعال اضافه نه‌می‌گردد و اگر همه ای انسان ها سر باز زنند هیچ چیزی از شان و شوکت الله متعال کم نه‌می‌شود اما با آن هم الله متعال بر انسان لطف کرده و در صورت انجام اعمال نیک وعده نعمت های فراوان کرده است که اندکی آنرا در این دنیا برای ما عطا کرده است که ارزشِ آن را در موقع نداشتن بهتر درک می‌کنیم هر چند همین خیلی کم هم برای ما خیلی زیاد است.
با یک نمونه تجربی موضوع را بیشتر روشن می‌کنیم؛ برای یک آموزگار در مقابل هر ساعت درسی که تدریس می‌کند پول داده می‌شود و اگر تدریس نه‌کند پول هم دریافت نه‌می‌کند.
حالا زمانی که یک آموزگار تدریس نه‌کند و پول دریافت نه‌کند پول ضرر کرده است و یا آموزگار؟
یا بهتر است گفت که، آیا پول از خاطر ضرورت که به انسان دارد انسان را مجبور به انجام یک کار می‌کند یا نه این انسان است که برای برآورده کردن نیازهای‌ش کار می‌کند تا پول به‌دست آورد؟
الله متعال برای انسان ها صحنه ای امتحان گذاشته و آنها را می آزماید و انسان برای کامیاب شدن در امتحان نیاز دارد تا تلاش کند یعنی عبادت کند و این تلاش او فقط برای منفعت خودش است.