ژباړه :رڼا لودین اند 

ښايي ځینې خلک ددې پوښتنې په ځواب کله هم پوه نه شي .

وايي چې یوه ورځ  یو نجلۍ له خپل میېن څخه په خبرو خبرو کې  وپوښتل،  ولې له  ماسره مینه لرې .  او ولې درته ګرانه یم   ؟

هلک:  زه  یې رښتیا په دلیل  نه پوهیږم  چې ولې خو دومره پوهیږم چې له  تاسره بې کچې  مینه لرم ...

نجلۍ : ته چې یې په لامل نه پوهیږي نو بیا ولې وايي چې زه درته ګرانه یم او ماسره مینه لري ؟

هلک : هو ، زه یې ريښتیا په لامل نه پوهیږم خو خپله مینه ثابتولی شم چې درسره یې لرم .

نجلۍ : د مینې ثابتول ؟ نه ! زه غواړم چې ته ماته ددې دلیل چې ولې درته ګرانه یم ووايي.  

هلک : سمه ده ...سمه ده !!! وایم  یې...ددې لپاره چې ته ډیره ښکلې یې ،غږ دې هم ډیره خوږ  دی ،تل په ما باندې پام کوې ،نور ه ته مینه وړې یی ، هوښیاره یې ، ستا له مسکا او ستا له حرکاتو سره مینه لرم .

نجلۍ  دهغه ددې ځوابونو سره ډیره خوشحاله او قانع شوه .

له بده مرغه څو ورځې  وروسته دا نجلۍ  د یو بد ټکر سره مخ شوه او د کوما حالت ته ولاړه .  

کله چې هلک له دې پېښې خبر شو نو روغتونو ته راغۍ او  د تلو په وخت کې یې یو لیک د دې نجلۍ تر څنګ پرېښود.

په لیک کې لیکل شو ې وو :

(( ګرانی ! ما درته ویلي و چې زه  ستا  پر خواږه غږ مین یم ،خو ته اوس  خبرې نه شي کولی . ایا کولی شې ؟  نه !نو نه شم کولی چې درسره مینه ولرم .

درته مې ویلی و چې پر ما پام کوي   ځکه  درسره مینه لرم،خو ته نور پر ما پام  هم نه شې کولی ،نو زه هم باید درسره مینه ونه لرم .

همدا راز مې تاته  ویلي و چې ستا موسکا مې خوښیږی او ستا پر حرکاتو  مین یم ، خو ته اوس موسیدلی نه   شې  او د خوځیدلو نه یې  .

نه ،نو زه هم درسره مینه نه شم لرلی ...

که مینې  کوم دلیل ته اړتیا لرله نو اوس هیڅ داسې دلیل پاتې نه شو  چې زه در سره لاهم مینه ولرم .

ایا مینه کوم دلیل ته اړتیا لري ؟

نه! هیڅکله نه  ،

زه اوس هم درسره مینه لرم .

رښتینې مینه هیڅکله له منځه نه ځي  ،او هغه مینه چې ورځ په ورځ کمیږي او له منځه ځي هغه هوس دی مینه نه ده .

خامه مینه  دا ده چې وايي :زه درسره مینه لرم ځکه درته اړتیا لرم په داسې حال چې پخه او کامله مینه  وايي : درته اړتیا لرم ځکه چې درسره مینه لرم .))