از سوزشی تفت و حرارت جاهلیت ، به سایه های پرطراوت و شاداب قرآن، پناهنده شوید !!!

عبدالخالق صارم

من مطالعه متن عربی تفسیر ( في ظلال القرآن ) أثر شهید سید قطب را در سن 25 سالگی آغاز نموده و در سن سی سالگی به پایان رساندم ، در خلال مطالعه این تفسیر به نتائج ذیل دست یافتم :

1_ شهید سید قطب یک مکتب جدیدی را در تفسیر قرآن تأسیس نموده است که می توان آن را مکتب خیزشی و یا مکتب انقلابی قرآن ، نامید .

2_ چونکه سید قطب این تفسیر را در حالی نوشت که ریسمان دار بالای سرش آویزان بود ، به همین خاطر هرکی این تفسیر را مطالعه می کند ، خودرا در همان شرائط دشوار ، اوضاع وحشتناک و فضای اختناق احساس می کند که قرآن برای امت نوپای اسلامی نازل می شد .
بلی ! مشاهده می کند که در آن گوشه سمیه افتاده و با نیزه بر شکمش فرو برده می شود و در آن سوی دیگر ، یاسر افتاده و در زیر تازیانه های ظلم و شکنجه، جان می دهد ، و در آن طرف بلال افتیده و در زیر سنگ های سوزان مکه فریاد می کشد ، حتی این مستضعفین ، مجبور به ترک خانه و کاشانه خود می شوند و هجرت می کنند، و ناگاه به میدان أحد کشیده می شویم و می بینیم که چگونه شکم حمزه دریده می شود ، و باز متوجه این تروریزم صلیبی و صهیونیستی در جاهلیت معاصر خود می شویم که چگونه این ژن بغاوت و سرکشی در برابر خدا و ظلم و استبداد علیه امت اسلامی را از تروریزم آن روز مکه با خود به ارث آورده اند !
پس ما چرا در برابر این همه ظلم ، ستم ، استبداد ، اشغال ، ترور و شکنجه که با شیوه های مختلف و پیشرفته و مطابق باروحیه جاهلیت معاصر توسط تروریزم سرخ و سیا ، بر امت اسلامی تجربه می شود ، سکوت می کنیم و یک تماشاچی بیش نیستیم ، باید در برابر این اربابان استکبار و این خونخواران کاپیتالیزم ، حرکت و انقلاب کرد !

3_ قرآن کریم هنگامیکه داستان های پیامبران و امت های گذشته را یکی پی دیگری به ما حکایت می کند ، به ما گوشزد می کند که چرا بیشتر امت های گذشته در برابر قانون خدا بغاوت و سرکشی نمودند و تمام و سائل قلع و قمع و کشتار جمعی را در برابر پیامبران و پیروان مؤمن آنها بکار گرفتند و مطبوعات و رسانه های خودرا علیه نهضت های الهی به کار انداختند ، قرآن این همه را به ما می گوید و از ما می خواهد که انواع و شیوه های جنگ و توطئه و سر و صدای مطبوعات امروز، علیه بیداری اسلامی را با آن جنگ ها و توطئه ها به مقایسه بگیریم !

4_ قرآن کریم هنگامیکه از این طبیعت زیبا و جهان هستی و از نمایش هنری به کار رفته در آن با ما صحبت می کند ، گویا در برابر ما یک کتاب بزرگ و غنی از دلایل و اطلاعات خداشناسی را می گزارد و از ما می خواهد که صفحات آن را ورق بزنیم و مانند کسی به این پدیده های هستی نگاه کنیم که بار اول است آن را می بیند !

5_ همچنانکه سیدقطب در تاریخ مفسرین برای بار نخست یک روحی را در قرآن کشف نموده است که در میان آیات قرآن در حرکت است و یک آیت را به دیگرش پیوند علمی ، فکری ، عبادتی و انقلابی می دهد !