شاته

ځانګړې مرکه: په پاکستان کې د پوځ رول او نفوذ

د پاکستان په کورني سياست او بهرنۍ تګلاره کې د پوځ رول او نفوذ د نوموړې هېواد له جوړېدو راهيسې د بحث توده موضوع پاته شوې ده.