شاته

د نقیب مسید وژنې یوازینی شاهد تري تم شوی

د پاکستان کراچۍ کې ترهګرۍ ضد محکمې ته د وزیرستان وژل شوي ځوان نقیب مسید قضیې لړ کې پلټونکي افسر ‌‌‌‌‌‌ډاکتر رضوان له خوا رپوټ سپارل شوی چې وايي، د دغې قضیې یوازینی عیني شاهد یا ګواه تري تم کړل شوی دی او هېڅ معلومات یې په اړه نه شته.