زخمي زړه

څو به ويده او ناخبره له خپل ځان اوسئ
څو به بېل بېل جلا جلا ورونو روان اوسئ
څو به د نورو په جېلو كې په سوران اوسئ
تر څو به تاسې د اّزاد ژوند په ارمان اوسئ
زر شئ خپل منځ كې سره وركړئ د وحدت لاسونه
د ورورولې عزيزولې د قوميت لاسونه
پښتنو ورونو زر شئ خپله ورورولي جوړه كړئ
د شهيدانو په يادګار عزيزولي جوړه كړئ
ملي زلميانو ننګياليو خپلولي جوړه كړئ
اى پښتنو پښتونستان پښتونولي جوړه كړي
هلئ راغونډ شئ زر كړئ مات د استعمار زنځير
زر شئ زر جوړ كړئ د ژوندون د كاروبار زنځير
دا لره بره پښتونخوا داسې نارې كوي
ټول كاڼي بوټي د پكتيا دا اشارې كوي
پښتونه راشه غماز ګوره څه نخرې كوي
مداريان وګوره څه ټوكې مسخرې كوي
په پردو خلكو خپلې غوښې د خپل ځان مه خوره
لږ فكر وكړه په لېوانو خپل جهان مه خوره
پاڅه يو ځل د اّزادې په ګاڼه ځان جوړ كه
په افتخار له خپلې خاورې ګلستان جوړ كه
پښتونه پاڅه شه پښتون پښتونستان جوړ كه
په سودا زخمي زړګى د غفار خان جوړ كه
د خداى لپاره له غفلته شئ بيدار پښتنو
تر څو به ګرځئ در په در او ناكرار پښتنو
له خوبه زر پاڅئ زلميانو شهيدان وايي
توره راواخلئ زر شئ ورونو خوشال خان وايي
اېمل اېمل په رپېدو كې سره ګلان وايي
يرغل يرغل په ژړېدو كې شاعران وايي
وايي سېلاب پښتنو هلئ خپل نشان جوړ كړئ
نور محوه كېږئ ګورى خپل پښتونستان جوړ كړي

كابل_ 9/ سنبله/1333