زلمى د ننگرهار دى

چې خپل وطن لپاره په رښتينې فداكار دى
زلمى د ننگرهار دى
ښكاره چې لمر په شان په هر وطن او هر ديار دى
زلمى د ننگرهار دى
خادم او كه الفت دى، رښتين او كه رغبت دى
پرهېز او كه حكمت دى
معلوم د سيال همت دى، چې د خپل وطن غمخوار دى
زلمى د ننگرهار دى
صافى او كه مومند دى همدرد او كه دردمند دى
اّزاد يې كړى ژوند دى
وطن ته خدمت كړى غياثي دى كه جرار دى
زلمى د ننگرهار دى
مراد كه بختانى دى، رنځور كه خوگياڼى دى
مجروح كه روحانى دى
تالا كه برهانى دى له هر څه خبردار دى
زلمى د ننگرهار دى
ستي كه ننگرهاري دى، فخري كه تيموري دى
نيازمن كه شينواري دى
ميدان كې بريالي دى چې د علم طلبگار دى
زلمى د ننگرهار دى
هوسا او كه حريف دى، عاطف او كه نحيف دى
كمين او كه شريف دى
شفيق او كه عفيف دى وطن له خدمتگار دى
زلمى د ننگرهار دى
خاورين او كه صابر دى، وياند او كه شاكر دى
برى وړى بزگر دى
په نوم محمد سلام پاچا بيدار د چپرهار دى
زلمى د ننگرهار دى
مليا او كه باېزى دى، صادق كه ملكزى دى
اخلاص كه الوزى دى
كامې پشه كالي دى چې عرفان ته انتظار دى
زلمى د ننگرهار دى
سركش او كه غمگين دى، سرتېر كه لونگين دى
ساوو شاعر مبين دى
هر يو د گل غوټې ځلانده ستورى د سهار دى
زلمى د ننگرهار دى
سرسام كه روهيلي دى، محتاج كه جليلي دى
اشنا كه اميني دى
احمدي كه چمبېلي دى، قلم يې جوهر دار دى
زلمى د ننگرهار دى
روكى دى كه كڅوال مصلح كه چاردېوال
سر خرودى يا گوشتوال
بينا دى كه لېوال، هر يوه اېستلى زيار دى
زلمى د ننگرهار دى
كاكړ كه كاموي دى، تش لاس كه صديقي دى
بابړ كه هاشمي دى
د خپل وطن باغچو كې كاليوه گډ په چغار دى
زلمى د ننگرهار دى
اشعار وايي ملنگ، بلبل په گل كړي ننگ
ستومان دى او كه ړنگ
هر باغ ددې وطن په زين الله باندې گلزار دى
زلمى د ننگرهار دى
سيفي او كه نقيب دى، علمي او كه حبيب دى
جوهر او كه كبيب دى
شړلى يې رقيب دى سرباز په دغه لار دى
زلمى د ننگرهار دى
غمخور او كه پښتون دى، سيد او كه ممنون دى
تبريك او كه محزون دى
ښكاره په مشرقي اوراد الدين قاضي نامدار دى
زلمى د ننگرهار دى
طوفان دى كه قتيل، قانع دى كه عليل
سنگر وهي سقيل
غليم مقابلې له قادري مدام تيار دى
زلمى د ننگرهار دى
نصير او كه طالب دى، ملگرى كه راغب دى
اّغا او كه تايب دى
د لوى فكر صاحب دى جبارخېل دا مې اقرار دى
زلمى د ننگرهار دى
مسافر كه فرمانشا دى، باور او كه بورا دى
معلوم خان جلا لا دى
كږې محمد ظاهر دى چې وطن له افتخار دى
زلمى د ننگرهار دى
زلميان لرمه ښكلي د علم فن ښاغلي
وطن په عشق داغلي
هر يو د خپل وطن و ترقى ته اميدوار دى
زلمى د ننگرهار دى
زاړه دي كه ځوانان، ددې وطن زلميان
وړوكي ماشومان
خاپوړو كې سورې كړي ازادۍ زمونږه كار دى
زلمى د ننگرهار دى
هر يو زلمى اديب دى، د هر مرض طبيب دى
د لوړ ميدان مجيب دى
لباس ننگ او غيرت ورلره پاتې له خپل پلار دى
زلمى د ننگرهار دى
هر يو زلمى پښتون دى، چې ياد په لوړ مضمون دى
وطن عشق نه مجنون دى
د پاك مقدس دين د محمد(ص) دى پيروي دار دى
زلمى د ننگرهار دى
سېلاب دى زما نام كامه مې دى مقام
صافى يمه په قام
سلام كړمه زلميانو ته همېش هر يو مې يار دى
زلمى د ننگرهار دى

2۹ / حوت/1330_
د اتحاد مشرقي: 3/8/1331 گڼه