د موضوعګانو سرپاڼه

ټولنه او ټولنپوهنه

شار چور!

تيمور
28.04.2013

زهر خانه صفا را چور کردند
ز شهر ما خدا را دور کردند
زدند خاک سيه بر ديده ءما
ز نابينا عصارا چور کردند
در زهد ريايي را گشودند
ز مسجد بوريا را چور کردند
کمر بر قتل مرد و زن ببستند
نبود وبود مارا چور کردند
در ختان را ز بيخ و ريشه کندند
در آنطرف سرحد گور کردند
زدند آتش به قانون عدالت
ترازوي قضارا چور کردند
اميد عافيت از ما گرفتند
طبيب وهم دوارا دور کردند
نماندند ذرهء مالي بمردم
غريب و بينوا را کور کردند
همه اهل وطن از زند ه گي سير
ز هر دستي دعا را چور کردند
به تاريخ وطن آتش فگندند
از آن فرهنگ مارا چور کردند
چو گر گان سينهءمردم دريدند
زدل شور و نوا را چور کردند
بعالم شرمسار ما نمودند
که سر خم پیش یک دالخور کردند
زدست طالبان ديگر چه نالم؟
بنام دین و اسلام زور کردند


OK
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more