د موضوعګانو سرپاڼه

هنر،‌ادب او پښتو نحوه

ته افغان ځوان

Nasirahmadhashemi
05.04.2013

ته افغان ځوان

ته افغان يي افغانيت باندي شـــــــــــــــــــــــــــــــرمیژی

څنــــــــــــــــــــــــگه ځوان یی انسانیت باندی شرمیږی

دهندی فلمو داستان درتـــــــــــــــــــــــــــــــه معلوم دی

دقران پـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تلاوت باندی شرمیږی

دخارجـــــــــــــــــــــــــــــــــــوپه سټایلو افتخارښه کړی

دسپین ږیری پـــــــــــــــــــــلارواسکټ باندی شرمیږی

جینکوپسی دی پښـــــــــــــــــــــــــــی شوی ټول تڼاکی

دجومات په لـــــــــــــــــــــــــــورورتگ باندی شرمیږی

***

هی هی ځوانه نه امـــــــــــــــــــــی شوی نه ملا شوی

نه دپلارپه امید لوی شـــــــــــــــــــــــوی نه دادا شوی

نه دی مینه سته قلم نه دکتـــــــــــــــــــــــــــــــاب سره

نه صوفی شوی نه ملک شوی نه کاکاشـــــــــــــــــوی

***

هسی گرځی ډوډی خوره لوی لـــــــــــــــــــــــډرشوی

اینده دی ټــــــــــــــــــــــــــــول بربات شودرپه درشوی

***

بله ورځ به ډیرافسوس کـــــــــړی وخت به تیروی

دماشوم توبو افسانی به درنــــــــــــــــــــــــــه هیر وی

***

داماغزه به دی هغه وخت شـــــــــــــــــــــی در خلاصه

چه څلوردی جینکی شی دوه دپاســــــــــــــــــــــــــــــه

***

بلی خــــــــــــــــــــــــــــــــــــوانه غریبی شی زورَ وره

هغه وخت به ته شـــــــــــــــــــــــــــــــی پوه گنده سره

چه ناری درپسی شی له هـــــــــــــــــــــــــــــــــره وره

بلی خــــــــــــــــــــــــــــــــــــوانه به مریضه بی ډاکټره

***

لاری بندی به هـــــــــــــــــــــــــــــــغه وخت شی په تا

چه لیلا درکره راشی پـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه خندا

په سپیره کورکـــــــــــــــــــــــــــــــی دی شی نسی پیدا

***

بدحالت دی انسانان تری پناه غــــــــــــــــــــــــــواړی

له خپل خدای نه عفوه د خطا غـــــــــــــــــــــــــــواړی

هم دکلی له ملا نه دُعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا غواړی

***

ته هم پلار آزاروی هــــــــــــــــــــــــــــــــم ما شومان

هم مورله تا خوابده هم توړی گـــــــــــــــــــــــــــــــان

الفت- په تا شـــــــــــــــــــــــــرمیږی هم نورځوانان

سم سړی شه چه دی بولی هـــــــــــــــــر څوک ځوان

دا نصیحت په غوږو واوره گوره نشـــــــــــی بد گمان

تا خپل حق په ما اداء کړنوره لاړم خــــــــدای( پامان)
________________________________
دا زما گران ورور لطف الرحمن الفت صاحب شعرونه
وو چی تاسی ته می ـډالی کړلی
http://nasirhhemi.blogfa.com/post/15


OK
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more